نحوه ی کد دادن به ریموت بلوتوث و تبدیل ریموت به ریموت بلوتوث

برای تبدیل کردن در صوتی که ریموت بلوتوث خام نیست اول از همه باید آن  را خام کنید.

کد دادن به ریموت
کد دادن به ریموت

 

نحوه ی کد دادن به ریموت بلوتوث و تبدیل ریموت به ریموت بلوتوث

آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی و کپی ریموت به ریموت بلوتوثی

1 ) دکمه قفل باصدا ( 1) ودکمه باز ( 2 ) همزمان 2 ثانیه فشرده نگه دارید.

2 ) در این حالت LED سه بار چشمک می زند.

3 ) سپس دکمه باز ( 2 ) همچنان فشرده نگه دارید ، دکمه قفل با صدا( 1) رها کنید.

4 ) دکمه قفل با صدا ( 1 ) را سه مرتبه پشت هم  فشاردهید دراین زمان LED بطور سریع چشمک میزند وریموت آماده کددهی و کپی کردن میشود.

 

 

برای  کپی کردن دکمه های ریموت به صورت زیر عمل میکنیم:

 

آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی و کپی ریموت به ریموت بلوتوثی

1 ) اول دکمه مورد نظر ازریموت اصلی را فشرده وسپس دکمه ریموت کپی را فشرده نگه دارید ، تازمانیکه LED سریع چشمک بزند و ثابت بماند این حالت نشان دهنده این است که عمل کد دهی باموفقیت انجام شده است.

2)برای کلیه دکمه های ریموت به روش  بالا عمل می کنیم.

3 ) برای تایید واتمام کارکپی ، دکمه قفل بیصدا ( 3 ) وجستجو (4 ) را همزمان فشرده نگهدارید تا LED سریع چشمک بزند  وثابت بماند بعد  از این حالت ، عملیات کپی یا کد دهی تمام شده و ریموت جدید قابل استفاده است.

کد دادن به ریموت درب پارکینگ | آموزش کددهی به ریموت